درباره ما

درک عمومی از افغانستان به شدت تحت تاثیر گزارش ها در مورد وضعیت امنیتی و نیز وضعیت پناهندگان قرار می گیرد. نتایج حاصل از بازسازی و همکاری توسعه ای، به ویژه تلاش های همکاران افغان و عموم مردم تا کنون به گونۀ مناسب در این گزارش ها بازتاب نیافته اند. در این صفحه ها، ما می خواهیم شما را با همکاری چندجانبۀ آلمان با افغانستان آشنا کنیم، چرا که موفقیت های اخیر همکاری آلمان با افغانستان چشمگیر می باشند.

آلمان و افغانستان از آغاز قرن بیست روابط بسیار نزدیکی داشته اند. در سال 1395 از صدمین سالروز دوستی آلمان-افغانستان تجلیل به عمل آمد. در کنار کمک های بشردوستانه، همکاری های توسعه ای و نیز تبادل فرهنگی، جمهوری فدرال آلمان از روند دموکراتیزه شدن افغانستان به عنوان گامی در راستای به میان آمدن صلح و توسعه پایدار در این کشور، حمایت می کند.

جامعۀ بین المللی در کنفرانس توکیو در سال ۲۰۱۲، ادامۀ کمک های غیرنظامی خویش به افغانستان را تا سال ۲۰۲۴ تمدید نمود و حمایت خویش را از افغانستان طی کنفرانس های لندن در سال ۲۰۱۴ و اخیراً در کنفرانس بروکسل در اکتوبر ۲۰۱۶ مجددا اعلام نمود. حکومت فدرال آلمان از سال ۲۰۱۰ بدینسو حمایت خویش را از بازسازی و توسعه در افغانستان، به ویژه در ولایت های شمالی کشور به گونۀ قابل ملاحظه ای افزایش داده است. آلمان از افغانستان حمایت می کند تا علیه فقر مبارزه نماید، حکومتداری خوب را به میان آورد و وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد، تا بدین وسیله به ایجاد بنیان های ثبات و امنیت پایدار در کشور نایل آید.

در مجموع برای افغانستان 1540 کارمند، از جمله 110 کارشناس آلمانی و بین المللی (احصائیه سال ۲۰۱۶)، در تشکیل سازمان های تطبیق کنندۀ پروژه ها چون بانک توسعه ای KfW و ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از حکومت فدرال آلمان مصروف کارند. هدف فعالیت های آلمان در افغانستان این است که قابلیت ها و توانایی های مردم افغانستان را تا آن حد تقویت بخشد که ایشان بتوانند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور خویش سهم بگیرند، مستقلا آن را به پیش برند و ظرفیت های شان را پرورش دهند.

در صفحه های زیر به طور عمومی معلوماتی را دربارۀ حمایت آلمان از بازسازی غیرنظامی و توسعه افغانستان خواهید یافت.