حکومتداری خوب

حکومتداری خوب – کلید دموکراسی

افغانستان از ساختارهای حکومتی غیرمؤثر و غیرشفاف رنج می برد. نهادهای دولتی در سطح ملی، غالبا با مشخصه هایی چون فساد اداری، خودسری و منافع شخصی توصیف می شوند و در سطح ولایتی و ولسوالی عملا وجود ندارند. کارمندان نهادهای دولتی اغلب از آموزش های لازم برخوردار نیستند. علاوه بر آن، دولت افغانستان هنوز تا حدود زیادی وابسته به کمک های مالی خارجی است. شمار زیادی از اجراآت نهادهای دولتی بر پایۀ حمایت مشاورینی که از خارج تمویل می شوند، استوار می باشد. از همین جهت پیشرفت ها و بهبود در عرضۀ خدمات اجتماعی اکثرا به مثابۀ نتیجه کار جامعۀ بین المللی و نه دولت افغانستان پنداشته می شود. قدرتمندان غیردولتی، فرآیندهای غیررسمی و نیز فساد اداری، مؤثریت و کارایی نهادهای دولتی را کماکان محدود می سازد.

حکومت همچنین با خواسته های گروه های قومی، مذهبی و قبیله ای برای مشارکت بیشتر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مواجه است. همچنین در توانایی حکومت افغانستان اعتماد لازم وجود ندارد. این امر، خطر ظهور ساختارهای موازی را افزایش می دهد.

به همین جهت حکومت فدرال آلمان از افغانستان در رشد سازمان های اداری و ساختارهای دولتی حمایت می کند. هدف این است که در درازمدت با فساد مبارزه شود و کارکنان اداری آموزش ببینند تا برای شهروندان خدمات بهتری عرضه کنند و در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به نهادهای دولتی تقویت نمایند.

معلومات بیشتر در مورد فعالیت های ما دربارۀ حکومتداری خوب را می توانید در تفصیلات پروژه و «داستان ها» مطالعه نمایید.

کار ما در این بخش

پیشرفت از طریق صندوق وجهی ایمنی برای بازسازی جمهوری فدرالی آلمان یکی از بزرگترین پول دهندگان صندوق وجهی ایمنی برای بازسازی افغانستان است که از جانب بانک جهانی اداره می شود. کمک مالی کشور آلمان به این صندوق در سال 2027 مبلغ 80 میلیون یورو می باشد و در حال حاضر طیف وسیعی از اقدامات انکشافی را تمویل می کند. مدیریت مالی از طریق بودجۀ دولتی صورت می گیرد و به حکومت افغانستان کمک می کند که وجوه مالی را به گونۀ شفاف اداره نماید، عواید خودش را بوجود آورد و وجوه مالی را با درنظرداشت اولویتهای ملی دارای بزرگترین سمتیابی انکشافی بکارگیرد. more
اطمینان حقوقی برای تمام شهروندان از سال ۲۰۰۲ بدینسو حکومت فدرال آلمان به همراه کشورهای هالند و فنلند، افغانستان را حمایت می کند تا یک سیستم عدلی مؤثر را به وجود آورد. هرچند پیشرفت های خوبی بدست آمده، ولی هنوز هم به پیشرفت های مشخصی نیاز است تا حاکمیت قانون برای شهروندان هم در مناطق شهری و هم در روستاها تامین شود. more
اصلاحات برای یک دولت مؤثر و مورد اعتماد به منظور مؤثر ساختن درازمدت ادارۀ دولتی و جلوگیری از فساد اداری، حکومت فدرال آلمان از فرآیندهای اصلاحات در افغانستان حمایت می کند و در این زمینه کارشناسان حرفه ای را در اختیار نهادهای افغانستان قرار می دهد. از این کار نه تنها خود کارمندان مسلکی دولتی بلکه شهروندان نیز مستفید می شوند. more
ساختارهای نیرومند حکومتی برای باثبات سازی شمال افغانستان بخاطر آن که ساختارهای محلی در سطح ولسوالی ها تقویت یابد و در عین زمان شرایط زندگی مردم افغانستان در مناطق روستایی بهتر شود، حکومت فدرال آلمان از ایجاد ظرفیت های لازم در این زمینه و نیز اقدامات کوچک تر زیربنایی در افغانستان حمایت می کند. more
ارگان های دولتی به مثابۀ ستون های جامعه برای آن که اعتماد شهروندان افغانستان را نسبت به ادارۀ دولتی تقویت نمود، حکومت فدرال آلمان توسعۀ ساختارهای دولتی و آموزش مسلکی کارمندان آنها را بویژه در مناطق روستایی کشور حمایت می کند. more
طرح و تطبیق شفاف توسعه در افغانستان ادارات ولایتی مسئولیت دارند برای مردم دسترسی به زیربنا و خدمات عامه را تامین نماید. حکومت فدرال آلمان از آنها حمایت می کند که اقدامات زیربنایی را در شمال افغانستان تحقق بخشند، فرآیندها را مطابق برنامه طرح ریزی نمایند و آنها را به تنهایی به وجه احسن تطبیق نمایند. بدین وسیله حکومت آلمان کمک می کند که توسعه اجتماعی-اقتصادی مردم افغانستان رونق یابد. more
استخراج دوامدار معادن برای رشد اقتصادی بخش استخراج معادن در افغانستان دارای ظرفیت کلان اقتصادی می باشد که رشد و پیشرفت کشور را می تواند قویاً رونق دهد. به منظور استفادۀ کامل از این سکتور حکومت فدرال آلمان از مراجع ذیربط افغانستان حمایت می کند تا استخراج معادن را در درازمدت با ترویج نوآوری و شفافیت انجام دهند. more
جوانان برای صلح برای آن که رشد صلح آمیز جامعۀ افغانستان را تامین کرد، جامعه ای که برای مردم دورنماهای آینده را باز کرده بتواند، حکومت فدرال آلمان از خدمات ملکی صلح در افغانستان حمایت می کند تا خشونت موجود در کشور را درهم شکند. more
ادغام کارشناسان در افغانستان به منظور ارتقای توانمندی مدیریت وزارت ها، نهادهای مهم و ارگان های اداری، حکومت فدرال آلمان از معرفی کارشناسان ادغام شده در بازار کار افغانستان حمایت می کند. more
گفتگو پیرامون حکومتداری خوب: مجمع حکومتداری افغانستان برای این که معلومات در عرصۀ حکومتداری خوب را قویاً تبادله نمود و به این وسیله توسعۀ باکیفیت ساختارهای دولتی را در افغانستان مورد حمایت قرار داد، حکومت فدرال آلمان یکجا با شرکای افغان خویش چارچوب گفتگو و نیز مجمع حکومتداری افغانستان را به وجود آورد. more

داستان های ما

Twitter icon
Facebook icon