بهبود دانش استخراج معدن: اصلاح نصاب درسی دانشگاه پولیتخنیک کابل

23.11.1396
استانبول، ترکیه، 23 دلو 1396 – امروز دوره آموزشی نهایی تجدید نصاب درسی رشته استخراج معادن دانشگاه پولیتخنیک کابل در استانبول ترکیه به پایان رسید. نه تن از استادان دانشکده معادن و جیولوژی این دانشگاه با همتاهای شان از دانشگاه تخنیکی فرایبرگ آلمان ملاقات نمودند تا اصلاح برنامه های تعلیمی را نهایی سازند. ادارۀ خدمات تبادلۀ آکادمیک آلمان این دوره آموزشی ۱۱ روزه را به حمایت ادارۀ همکاری افغان-آلمان اجرا کرد.

در جریان دوره آموزشی، معاون دانشگاه پولی تخنیک کابل، آقای خالقی تاکید کرد: «پیشرفت علمی با برنامه های درسی باکیفیت مرتبط می باشد. در این زمینه، تجدید نصاب درسی کهنه، یک نیاز اساسی است.» پروفیسور داکتر کاستن دربن‌شتیت از دانشگاه فنی فرایبرگ گفت: «ما امیدواریم که نصاب درسی تازه، به افغانستان در استخراج منابع طبیعی اش به طور موثر کمک کند و موجب کامیابی و توسعه این کشور شود.»

نصاب های درسی کهنه از بیش از ۳۰ سال بدینسو مورد استفاده قرار گرفته و حاوی آخرین یافته ها و پژوهش های علمی نمی باشند. به همین جهت، برنامه های تحصیلی با معیارهای جدید تطابق داده شده و اصلاح گردیده اند که شامل انجینری جیولوژی و هایدرولوژی و نیز تفحصات نفت و گاز به درجۀ لسانس می شود. برنامه های جدید تحصیلی به استخدام ماهران تعلیم یافته و فنی در بازار کار افغانستان و کاربرد مؤثر ظرفیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

از ماه می سال ۲۰۱۷ بدینسو استادان دانشگاه پولی تخنیک کابل و همکاران شان از دانشگاه فرایبرگ آلمان به گونۀ منظم ملاقات می کنند تا نصاب های درسی را به گونۀ مشترک اصلاح نمایند. سایر برنامه های لسانس در دانشگاه فوق الذکر قبلاً اصلاح شده اند که شامل استخراج معادن سر باز، معادن زیر زمین و جیولوژی تفحصات می شوند. اکنون، کلیه برنامه های تحصیلی استخراج معادن در دانشکده معادن و جیولوژی دانشگاه پولی تخنیک کابل با معیارهای عصری مطابقت دارند.

استادان دانشگاه مذکور بخاطر تطبیق نصاب های تعلیمی فوق به آموزش نیاز دارند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان زیر عنوان تعلیمات اکادمیک استخراج معادن در افغانستان (AMEA) از این روند آموزشی حمایت خواهد کرد. به گونۀ مثال، این برنامه به منظور ترویج کاربرد شیوۀ عملی تدریس یک لابراتوار جدید را برای علوم زمین شناسی در دانشگاه پولیتخنیک کابل تمویل می کند. این لابراتوار به زودی احداث خواهد شد.

برنامۀ تعلیمات اکادمیک استخراج معادن در افغانستان (AMEA) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  به نمایندگی از وزارت فدرال امور خارجۀ آلمان از سال ۲۰۱۴ بدینسو عملی می شود. هدف این برنامه بهبودبخشیدن تعلیمات استخراج معادن در افغانستان به منظور تسهیل نمودن استفادۀ کامل پوتسنیال سکتور استخراج افغانستان می باشد. این برنامه در زمینۀ عصری سازی آموزش در دانشگاه، دمسازی آن به نیازمندیهای صنعت و بازار کار و ایجاد یک شبکۀ تعلیمی در همکاری نزدیک با وزارت تحصیلات عالی افغانستان، وزارت معادن و پترولیم افغانستان و ادارۀ خدمات تبادلۀ اکادمیک آلمان کمک می کند. تا کنون، برنامۀ مذکور کور سهای اکادمیک، بورسیه ها و برنامه های کارآموزی را در ایران، آلمان و چین برای بیش از ۲۰۰ تن محصلان و استادان افغان تنظیم نموده دسترسی آنها را به تازه ترین دانش تخنیکی و روش های درسی تازه فراهم ساخته است. این برنامه همچنین از سال ۲۰۱۴ بدینسو برنامه های عملی پیشرفتۀ آموزشی و شبکه سازی را پیرامون تعلیمات استخراج معادن برای بیش از ۶۰۰ تن استادان دانشگاه فراهم ساخته است.

Twitter icon
Facebook icon