تأمین پیروی از قوانین استخراج معادن – اجندای سال ۲۰۱۹

29.12.1397
کابل، ۲۰ مارچ سال ۲۰۱۹ – دیروز وزارت معادن و پترولیم افغانستان و برنامۀ تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراج که در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان پیشبرده می شود، در کابل تشکیل جلسه دادند. آنها در این اجلاس فعالیتهای آموزشی برای بازرسان معادن برای سال ۲۰۱۹ را برنامه ریزی کردند. در مجموع حدود ۸۰ بازرس معادن از این اقدامات آموزشی که تمام ولایات افغانستان را تحت پوشش قرار می دهد، مستفید خواهند شد. هردو جانب یکجا بخاطر بهبود بخشیدن حکومتداری استخراج معادن به منظور استفاده از پوتنسیال کامل سکتور استخراجی افغانستان کار می کنند.

نمایندگان ریاست منابع بشری آن وزارت، واحد انسجام دونران و ریاست بازرسی معادن در اجلاس مذکور اشتراک ورزیدند. محترم محمد رحیم صمیم، رئیس ریاست بازرسی معادن که ریاست هیئت افغانی را به عهده داشت اظهار داشت که وی "از فرصت آغاز سایکل آموزشی سال ۲۰۱۹ متشکر است زیرا این کار برای آیندۀ آن ریاست خیلی مهم می باشد."

برنامۀ رشد حکومتداری خوب در سکتور استخراج از آن ریاست در زمینۀ اقدامات آموزشی اساسی برای بازرسان معادن از سال ۲۰۱۷ بدینسو حمایت و پشتیبانی می کند. اکنون در نظر است یک سایکل پیچیده تر ظرفیت سازی پیاده می شود که هدف از آن حمایت از دگرگون ساز ی آن ریاست به یک ادارۀ دولتی مطابق به معیارهای بین المللی می باشد. یک گروه غنی بازرسان آموزش دیده به آن ریاست امکان خواهد داد تا متخلفان را به گونۀ مؤثر شناسایی و مورد تعقیب عدلی قرارد دهد و تأمین نماید که دارندگان جواز استخراج معادن قوانین افغانستان  را رعایت می کنند.

بازرسان معادن ریاست بازرسی معادن دربارۀ طرزالعملهای مشخص بازرسی استخراج سنگهای قیمتی و گزارشدهی و نیز عرصه های مربوط مانند پلانگذاری معادن و طرحریزی پروژه ها آموزش خواهند دید. در این آموزش تکنولوژی کنونی استخراج، پالیسی جندر و منابع بشری وزارت معادن و پترولیم کشور و نیز قانون استخراج معادن شامل خواهد بود. ریاست بازرسی معادن همچنان برای دسترسی به دیتابیس مرکزی حقوق اسخراج معادن آن وزارت تجهیزات نیز بدست خواهد آورد. در آینده، بازرسان معادن می توانند در ساحه هب این دیتابیس دسترسی داشته باشند و یافته های شانرا بلافاصله گزارش دهند.

یک سکتور استخراج که خوب اداره شود و استخراج منابع منرالی شفاف برای انکشاف پایدار اقتصادی افغانستان خیلی ضروری می باشد. افزایش ظرفیت وزارت معادن و پترولیم افغانستان حکومتداری استخراج معادن را بهبود خواهد بخشید و تأمین خواهد کرد که دارنگان جواز از قوانین افغانستان پیروی نمایند. این امر به نوبۀ خویش منتج به عواید مزید مالیه برای دولت افغانستان خواهد شد.

برنامۀ "تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراج معادن در افغانستان" از جانب  ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق می شود. به منظور استفادۀ کامل از پوتنسیال سکتور استخراج معادن افغانستان، هدف از برنامۀ مذکور اینست  که در سکتور استخراج افغانستان عواید دولتی افزایش یابد، سرمایه گذاری تشویق شود و در برابر فساد اداری مبارزه شود. این پروژه کارمندان مراجع مختلف را آموزش می دهد تا فعالیتهای استخراج معادن به گونۀ شفاف و مطابق به قانون و نورم های بین المللی صحی و زیست محیطی انجام شود. در زمرۀ سایر فعالیتها، این پروژه از سال ۲۰۱۴ بدینسو  ۲۶ کورس آموزشی را پیرامون موضوعاتی چون پلانگذاری استخراج معادن، اقتصاد استخراج معادن و نظارت استخراج معادن برای بیش از ۳۸۰ تن بازرسان معادن و سایر کارمندان وزارت معادن و پترولیم و ادارات ولایتی آن وزارت دایر نموده است. در عین زمان، این برنامه ۱۳ سکالرشپ را برای زنان افغان تمویل کرده است تا سهمگیری زنان را در این سکتور تشویق نماید. این برنامه همچنان از ادارۀ ابتکار شفافیت صنایع استخراج افغانستان به منظور تقویت شفافیت و مبارزه علیه فساد اداری حمایت می کند.

Twitter icon
Facebook icon