تحصیلات اکادمیک استخراج معادن: استادان پوهنتونهای افغانی در آموزش جیولوژی در پراک اشتراک می ورزند

30.07.1397
– امروز یک برنامۀ آموزشی سه هفته یی در پراگ مرکز جمهوری چیک که در آن هفت تن از استادان فاکولتۀ استخراج معادن و جیولوژی پوهنتون پولیتخنیک کابل و پوهنتون کابل اشتراک ورزیده بودند، خاتمه یافت. این برنامه شامل یک کورس آموزش جیولوژی بود که در پوهنتون چارلز در پراگ دایر شده بود تا اشتراک کنندگان افغانی مهارتها و دانش خویش را توسعه دهند. محصلان پوهنتونهای مذکور از برکت ادامۀ تحصیلات مزید استادان خویش، از تحصیلات بهبودیافتۀ استخراج معادن مستفید خواهند شد. برنامۀ همکاری افغان-آلمان تحت نام تحصیلات اکادمیک استخراج معادن افغانستان (AMEA) اقدام مذکور را تسهیل و تمویل نمود.

نقل قول: "یکی از استادان پوهنتون چارلز، آقای فریاد، در اجرای دوره آموزشی شرکت داشت و اظهار داشت: "از شور و شوق همکاران افغان ما قدردانی می کنم. آنها مشتاق پیشرفت دانش و مهارت های خود در طول این فعالیت بودند. امیدوارم که این دوره به آنها کمک کند تا در افغانستان موفق شوند".

کورس مذکور شامل مضامین مختلف از قبیل جیولوژی ساختاری، جیوداینامیک و پترولوژی بود. مضمون اخیرالذکر بخش عمدۀ تحصیلات عصری استخراج معادن را تشکیل می دهد و با ساختار و سرشت صخره ها ارتباط می گیرد. اشتراک کننده گان کورس مذکور برای دو هفته به گونۀ نظری و عملی آموزش دیدند و در هفتۀ سوم به سیر علمی پرداختند و از محلات ذیربط جیولوژی و استخراج معادن در جمهوری چیک دیدن کردند. در مجموع، آنها دوازده ساحه  مختلف را دیدن کردند. همچنان اشتراک کنندگان فرصت داشتند دانش و مهارتهای جدید خویش را در ساحات مذکور به عنوان یک اقدام تکمیل کنندۀ آموزش نظری و عملی بکاربرند.

یک شرکت کننده اظهار داشت: "ما برای تبادل ارزشمند با همکارانمان در دانشگاه چارلز سپاسگزاریم. این برنامه آموزشی برای کار ما بسیار مفید خواهد بود. "

تحصیلات بهبودیافتۀ استخراج معادن استفادۀ کامل از پوتنسیال سکتور استخراجی افغانستان را سهولت می بخشد. هدف از کورس آموزشی فوق الذکر عبارت از بهبود بخشیدن مهارتها و دانش استادان مطابق با نیازمندیهای آنان بود. محصلان پوهنتون پولیتخنیک کابل او پوهنتون کابل از فهم فزایندۀ تخصصی استادان مستفید خواهند شد. برنامۀ مذکور فعالیتهای متنوعی را بخاطر حمایت از بهبود کیفیت تدریس در پوهنتونهای مذکور روی دست گرفته است. به گونۀ مثال، این برنامه تطبیق نصاب تجدیدیافتۀ درسی ایرا که توسط استادان پوهنتون پولیتخنیک کابل تهیه شده است تسهیل می بخشد. تدویر کورسهای آموزشی یک بخش لاینفک دیگر این برنامه بشمار می آید.

برنامۀ تحصیلات اکادمیک استخراج معادن در افغانستان (AMEA) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  به نمایندگی از وزارت فدرال امور خارجۀ آلمان از سال ۲۰۱۴ بدینسو عملی می شود. هدف این برنامه بهبودبخشیدن تحصیلات استخراج معادن در افغانستان به منظور تسهیل نمودن استفادۀ کامل پوتنسیال سکتور استخراج افغانستان می باشد. این برنامه در زمینۀ عصری سازی آموزش در دانشگاه، دمسازی آن به نیازمندیهای صنعت و بازار کار و ایجاد یک شبکۀ تعلیمی در همکاری نزدیک با وزارت تحصیلات عالی افغانستان، وزارت معادن و پترولیم افغانستان و ادارۀ خدمات تبادلۀ اکادمیک آلمان کمک می کند. تا کنون، برنامۀ مذکور کورسهای اکادمیک، سکالرشپها و برنامه های کارآموزی را در ایران، آلمان و چین برای بیش از ۲۴۰ تن محصلان و استادان افغان تنظیم نموده دسترسی آنها را به تازه ترین دانش تخنیکی و میتودهای نوآورانه درسی فراهم ساخته است. این برنامه همچنان برنامه های عملی پیشرفتۀ آموزشی و شبکه سازی را پیرامون تحصیلات استخراج معادن برای بیش از ۶۰۰ تن استادان پوهنتون فراهم ساخته است.

Twitter icon
Facebook icon