تشویق انتخابات عادلانه و شفاف – گردهمایی رسانه ها در کابل

01.08.1397
کابل، ۲۶ میزان سال ۱۳۹۷ – امروز ۱۸مین گردهمایی رسانه ها در کابل تدویر یافت. در این گردهمایی سه تن از کارشناسان و بیش از ۵۰ تن از ژورنالیستان دربارۀ انتخابات آیندۀ پارلمانی و اهمیت آن برای افغانستان تبادل نظریات و افکار نمودند. مزید برآن، آنها راههای سهمگیری رسانه ها و جامعۀ مدنی در یک فرآیند عادلانه و شفاف را مورد بحث قرار دادند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان تحت نام نظارت، ارزیابی و ارتباطات (MEC) میزبان این گردهمای بود.

سخنرانان نظریات خویش را ارایه کرده نتیجه گیری نمودند که رسانه ها و جامعۀ مدنی نقش قابل ملاحظه ایرا در تقویت شفافیت و تشویق اشتراک مردم از طریق ارتقای سطح آگاهی آنها ایفا می کنند. به این ترتیب، آنها می توانند به انتخابات عادلانه و شفاف کمک کنند. محترمه شیما علم سروش، معاون سخنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چنین اظهار داشت: "کمیسیون با رسانه ها و ژورنالیستان در تماس مستدام می باشد. ما به فراهم ساختن معلومات در جریان تمام پروسۀ انتخابات متعهد می باشیم."

محترم محمد یوسف رشید، رئیس اجرائیۀ مجمع انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان ضمن اشاره به اهمیت رسانه ها و جامعۀ مدنی چنین تبصره نمود: "سازمانهای رسانه یی، ژورنالیستان متعهد و نهادهای جامعۀ مدنی راه را برای اصلاحات انتخاباتی در کشور ما هموار ساخت. آنها صداهای خویش را بلند نمودند و حکومت را مسئول دانستند. ما امیدوار هستیم که رسانه ها در آینده نیز همین سان متعهد باقی بمانند."

محترم صدیق الله توحیدی، رئیس کمیتۀ مصونیت ژورنالیستان افغانستان حین قدردانی از نقش رسانه ها در زمینۀ باخبرساختن رای دهندگان از کاندیداها و برنامه های آنها با میل فراوان چنین اظهار داشت: "تقریبا تمام رسانه ها در حالی که تبلیغات پرداخته شدۀ کاندیداها را نیز پخش می کنند، برنامه های ویژه ای را برای اطلاع رسانی بیطرفانه به رای دهندگان ارائه کرده اند."

پس از سخنرانیها، سخنرانان با مخاطبین وارد یک مباحثۀ پرجنب و جوش شدند و پرسشهای ژورنالیستان ملی و بین المللی تلویزیون، رادیو و اخبار را پاسخ گفتند. رسانه ها به این امر کمک می کنند که رای دهندگان به تصمیمگیری بهتر و آگانه در انتخابات برسند. آنها از طریق اخبار خویش دربارۀ پروسۀ انتخابات و ناهماهنگیهای بالقوه، شفافیت و پاسخگویی را افزایش می بخشند.

"گردهماییهای رسانه های ۲۰۱۸ – میدیای افغانستان بخاطر مسئولیت اجتماعی" سلسه ای از رویدادهای منظم است که از جانب ادارۀ همکاری افغان-آلمان و میدوتیک دایر می گردد. در این گردهماییها کارشناسان سکتور دولتی، جامعۀ مدنی، سازمانهای انکشافی و میدیا بخاطر بحث پیرامون مسائل مهم انکشافی اشتراک می ورزند. تا کنون ۱۷ گردهمایی در شهر کابل، مزارشریف، هرات و فیض آباد دایر شده اند. به طور اوسط، حدود ۸۰ تن نمایندگان رسانه ها در هریک از این گردهماییها اشتراک می ورزند.

Twitter icon
Facebook icon