توسعۀ سکتور استخراج معادن – هیئت افغانی در کنوانسیون بین المللی PDAC، نمایشگاه تجارتی وتبادل تجارب سرمایه گذاران در کانادا اشتراک می کنند

18.12.1396
به منظور رشد بین المللی سکتور استخراج افغانستان، یک هیئت وزارت معادن و پترولیم کشور در کنوانسیون بین المللی انجمن آینده نگران و توسعه دهندگان کانادا (PDAC)، نمایشگاه تجارتی و تبادل تجارب سرمایه گذاران سال ۲۰۱۸ در شهر تورنتوی کانادا اشتراک نمود. این هیئت سرمایه گذاریها را تشویق نموده شبکه ها با همکاران بین المللی و سکتور خصوصی را توسعه داد. کنوانسیون مذکور به تاریخ ۴ مارچ آغاز و امروز به پایان رسید. برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراج افغانستان این اقدام را تمویل نمود.

در طول کنوانسیون مذکور کارمندان ارشد و کارشناسان وزارت معادن و پترولیم افغانستان محترمه نرگس نهان، سرپرست آن وزارت را همراهی نمودند. در کنوانسیون مذکور هیئت افغانی توجه خویش را به تشویق سرمایه گذاری خصوصی در سکتور استخراج افغانستان و دانستن آخرین دانش تخنیکی، فنون، محصولات، خدمات و حوزه های صلاحیت استخراج معادن متمرکز ساخت. مزید برآن، اعضای هیئت در فعالیتهای آموزشی همتا با همکاران بین المللی و شرکتهای خصوصی استخراج معادن نیز اشتراک ورزیدند.

افغانستان از لحاظ منابع منرالی از قبیل مس، آهن، طلا، لیتیوم، خاک نادر و کوبالت غنی می باشد. بر مبنای تخمین وزارت معادن و پترولیم کشور این منابع دارای ارزش یک تریلیون دالر امریکایی می باشد. از این لحاظ، (مطابق تحقیقات التانی سال ۲۰۱۲ بانک جهانی) این سکتور پوتنسیال کلانی را برای افزایش رشد اقتصادی، ایجاد عواید مزید و ایجاد ۱۰٬۰۰۰ الی ۱۴٬۰۰۰ محل کار اضافی در افغانستان فراهم می کند.

کنوانسیون بین المللی PDAC، نمایشگاه تجارتی و تبادل تجارب سرمایه گذاران یک گردهمایی مهم سالانه پیرامون تفحصات منرال به شمار می آید. بیش از ۱٬۰۰۰ برگزارکننده، ۳۸٬۰۰۰ سرمایه گذار، و ۲۴٬۰۰۰ اشتراک کننده از ۱۳۰ کشور در آن اشتراک می ورزند. جلسات تخنیکی، کورسهای قصیرالمدت و گردهماییهای شبکه سازی در طول این کنوانسیون دایر می گردند. معین وزارت معادن و پترولیم افغانستان محترم قربان حقجو سال گذشته به کمک مالی ادارۀ همکاری افغان-آلمان در کنوانسیون مذکور اشتراک ورزیده بود.

دیروز همچنان آخرین روز کورس آموزشی بازرسان معادن در کابل بود.   یک اشتراک کنندۀ ولایت تخار چنین اظهارداشت: " کورس آموزشی در کابل یک تجربۀ بی همتا بود. این آموزش تا حدود زیادی به کاربرد فرآیندها، کاربردها و معیارهای وزارت معادن و پترولیم در زمینۀ بازرسی معادن متمرکز بود. دانش جدید به من در انجام درست و مؤثر وظیفه ام کمک خواهد کرد."

 ۱۸ تن بازرس اکنون می توانند بارزسیهای ساحوی را به گونۀ درست انجام دهند و امتحان کنند که آیا فعالیتهای استخراجی در تطابق به نورمها، موازین و مقررات وزارت معادن و پترولیم است یا خیر. آنها به همینگونه اکنون می توانند ارزیابی نمایند که آیا احجام استخراج شده با ارزشهای که در قراردادهای مربوط موافقه شده است، تطابق دارد یا خیر. این امر پرداخت صحیح مالیات و محصول را تأمین نموده عواید مالیاتی دولت افغانستان را بلند می برد.

اغلب معیارهای بهداشتی و زیست محیطی رعایت نمی شود و پیوسته تصادمات رخ می دهد. از این لحاظ خیلی مهم است که بازرسان معادن به گونۀ درست آموزش ببینند تا ارزیابی نمایند که آیا معیارها رعایت می شود یا خیر. تا کنون ادارۀ همکاری افغان-آلمان ۱۲۷ تن بازرسان افغانی را از ۳۰ ریاست استخراج معادن وزارت معادن و پترولیم افغانستان آموزش داده است.

برنامۀ "تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراج معادن در افغانستان" از جانب  ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق می شود. به منظور استفاده از پوتنسیال سکتور استخراج معادن افغانستان در نظر است که از طریق برنامۀ مذکور در سکتور استخراجی افغانستان عواید دولتی افزایش یابد، سرمایه گذاری تشویق شود و در برابر فساد اداری مبارزه شود. این پروژه مراجع دست اندرکار را آموزش می دهد تا تأمین شود که فعالیتهای  استخراج به گونۀ شفاف و مطابق به قوانین کشور و معیارهای بین المللی صحی و زیست محیطی انجام می یابند. در زمرۀ سایر فعالیتها، این پروژه از سال ۲۰۱۳ بدینسو ۲۱ کورس آموزشی را پیرامون موضوعاتی چون پلانگذاری استخراج معادن، اقتصاد استخراج معادن و نظارت و مدیریت استخراج معادن را برای بیش از ۳۱۰ بازرس معادن و سایر کارمندان وزارت معادن و پترولیم و ریاستهای ولایات دایر نموده است. در عین زمان، این برنامه ۱۳ سکالرشپ را برای زنان افغان به منظور سهمگیری زنان در این سکتور تمویل نموده است. علاوه برآن، این اداره از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) بخاطر رشد شفافیت و مبارزه برضد فساد حمایت می نماید.

Twitter icon
Facebook icon