نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی ملی: وزارت اقتصاد افغانستان و همکاری افغان - آلمان به تلاش های مشترک خود ادامه می‌دهند

18.11.1397
کابل، 18 دلو 1397 – دیروز، وزارت اقتصاد افغانستان (MoEc) و پروژه نظارت، ارزیابی و روابط عمومی (MEC) برنامه همکاری افغان - آلمان یک موافقت نامه همکاری تخنیکی را برای سال 2019 امضاء نمودند. از سال 2015، هدف این تلاش های مشترک، تقویت ظرفیت های وزارت اقتصاد در راستای نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی ملی افغانستان بوده است. این ارزیابی باید از مثمریت، موثریت، مرتبط بودن، پایداری و تاثیر واقعی آن برای بهره مندی شهروندان افغان اطمینان حاصل نماید. بودجه این همکاری به مبلغ کلی بیش از 8.6 میلیون افغانی می‌رسد.

وزارت اقتصاد مسئول ردیابی و نظارت بر پیشرفت و نتایج پروژه های انکشافی ملی می‌باشد. معین وزارت اقتصاد افغانستان، آقای اسماعیل رحیمی، از حمایت برنامه همکاری افغان – آلمان که از سال 2015 تا کنون جریان داشته و نیز تلاش‌های برنامه‌ریزی شده‌شان برای سال 2019 ابراز قدردانی نمود. این حمایت شامل ظرفیت سازی برای وزارت اقتصاد در قسمت نظارت و ارزیابی (M&E)، توسعه و بهبود سیستم های نظارت و گزارش‌دهی برای پروژه های انکشافی در سطوح مرکزی و ولایتی و همچنین ارزیابی تاثیرگذاری پروژه های ملی می‌شود.

مسئول برنامه نظارت، ارزیابی و روابط عمومی (MEC)، آقای رووف مدقق تاکید کرد که ظرفیت سازی بیشتر برای کارمندان وزارت اقتصاد اهمیت بالایی دارد. وی عنوان نمود که ارزیابی پروژه های انکشافی، شفافیت و مسئولیت پذیری دولت افغانستان و نهادهای کمک کننده بین المللی را افزایش می‌دهد. او افزود که این نوع ارزیابی ها، به برنامه ریزی و پیشبرد پروژه ها از طریق یک روش پایدار و مناسب و در جهت نفع رسانی به شهروندان کشور کمک می نماید.

پروژه نظارت، ارزیابی و روابط عمومی (MEC) در افغانستان توسط اداره GIZ – GmbH از طرف وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) تطبیق می‌گردد. این برنامه به هدف حمایت دولت افغانستان در راستای تقویت ظرفیت های نظارت و ارزیابی فعالیت می کند. برای بدست آوردن این هدف، پروژه نظارت، ارزیابی و روابط عمومی (MEC) با وزارت اقتصاد افغانستان (MoEc) کمک می کند تا در سطوح مرکزی و ولایتی سیستم های ارزیابی و گزارشدهی را تطبیق نماید. این پروژه همچنین دوره های ارزیابی را برای کارمندان وزارت ارایه نموده و وزارت اقتصاد را در زمینه ارزیابی ثاثیرگذاری پروژه های انکشافی ملی حمایت می کند تا نتایج، موثریت و پایداری را در این پروژه ها اندازه گیری کند. این امر همچنین باعث افزایش شفافیت و مسئولیت پذیری پروژه های انکشافی می گردد.

 

Twitter icon
Facebook icon