13000 اهالی از ساخت زیربنای آبیاری جدید مستفید میشوند

28.04.1397
دیروز همکاری های افغان-جرمن یک کانال آبیاری باسازی و توسعه یافته و نیز یک باب ساختمان اداری را به اتحادیه مصرف کننده گان آب به مقام ولسوالی تشکان تحویل داد. حالا بیش از 13000 اهالی از مزایای کانال جدید آبیاری برای کشت و کار شان مستفید میشوند. با این کار اقتصاد محلی رونق یافته و وضعیت زندگی را شدیداً بهبود میبخشد. پروگرام ثبات افغانستان شمالی (SPNA) مصارف هر دو پروژه را که قیمت مجموعی آن 30 میلیون افغانی میشود تمویل نمود.

آقای روؤف فهیم ولسوالی تشکان گفت: " آب منبع حیات است. کانال جدید آب کافی را برای مردم و کشت زار های زراعتی فراهم خواهد نمود. چنین پروژه ها اهمیت حیاتی برای رشد اقتصادی ولسوالی دارد.

قبل ازین کانال آبیاری دشت زبنورک ولسوالی تشکان در حالت بدی قرار داشت و ظرفیت ذخیره آب را نداشت. تولیدات زراعتی درین محل کم بود. ازینرو، مقامات دولتی این پروژه را در اولویت کار کمیته پلان انکشافی ولایت بدخشان قرار دادند. مقام ولسوالی و شورای انکشافی ولسوالی این پروژه را در سال 2016 پلان نموده بودند.

آقای رفیع الرحمن آمر حوزه دریایی کوکچه بدخشان گفت: "پروژه های زیربنایی مانند این یکی، سبب صلح و ثبات شده فقر را کاهش داده و در کشور باعث ایجاد اشتغال میشود. ما از حمایت همکاری های افغان-جرمن خیلی ممنون استیم. "

امروز این کانال وسعت یافته و بازسازی شده مجهز به مهار و کنترول سیلاب بوده و این زیربنا در برابر تخریب احتمالی مستحکم گردیده است. علاوه ازین سیستم سیفون پیشرفته زمین های زیادی را آبیاری میکند. در مجموع این کانال بیشتر از 2430 جریب زمین را آبیاری کرده میتواند.

اتحادیه استفاده کنندگان آب که نمایندگان استفاده کنندگان خصوصی آب در محل اند مسوول و مراقبت کننده کانال دشت زبنورک میباشند. همچنان در حل منازعات بین استفاده کنندگان آب کمک میکنند. ساختمان جدید التاسیس نیز یک محیط کاری سالم را برای استفاده 400 نفر دهاقین فراهم میکند. این ساختمان دارای دو اطاق اداری، یک اطاق مجلس و مجهز با سیستم سولر یا شمسی میباشد. برای حفظ و مراقبت از کانال بازسازی شده و ساختمان جدید یک کانکریت مِکسر، یک ماشین سنگ شِکن و بعضی لوازم دیگر به جا مانده اند.

بانک انکشافی آلمان پروگرام ثبات افغانستان شمالی (SPNA) را به نمایندگی از وزارت امور خارجه آلمان فدرال تطبیق میکند.

این پروگرام در نظر دارد تا ادارات محلی را در افغانستان شمالی حمایت و پشتیبانی نماید و زندگی اهالی دِه نشین را بهبود بخشد. ازینرو، این پروگرام فعالیت های گوناگون زیربنایی و انکشاف ظرفیت را حمایت میکند. تا حال پروگرام ثبات افغانستان شمالی (SPNA) توانسته است که 380 پروژه را در 50 ولسوالی بدخشان، کندز، تخار و بغلان تکمیل نماید. در عین حال، این پروژه در حدود 18000 نفر کارمندان شورای انکشافی را در بخش های مرتبط به وظیفه آموزش داده است. بودیجه مجموعی این پروگرام از سال 2010 الی 2018 در حدود 7 بیلیون افغانی در نظر گرفته شده است.

Twitter icon
Facebook icon