جزئیات انتشار

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

دفاتر ثبت شده
بن و اشبورن، آلمان

فریدیرش ایبرت الی ۴۰
بن، آلمان ۵۳۱۱۳
شماره تماس: ۰-۶۰ ۴۴ ۲۲۸ ۰۰۴۹
فکس: ۶۶ ۱۷-۶۰ ۴۴ ۲۲۸ ۰۰۴۹

داگ هامرشولد WEG ۱-۵
۶۵۷۶۰ اشبورن
آلمان
شماره تماس: ۰-۷۹ ۹۶ ۶۱ ۰۰۴۹
فکس: ۱۵ ۱۱-۷۹ ۹۶ ۶۱ ۰۰۴۹

ایمیل:  info@giz.de
اینترنت: www.giz.de

ثبت نام در
دادگاه محلی (Amtsgericht) بن، آلمان: HRB 18384
دادگاه محلی (Amtsgericht) فرانکفورت، آلمان: HRB 12394

مالیات بر ارزش
DE 113891176

رئیس هیئت نظارت
دکتر فردریک کتشیلت، وزیر امور خارجه

مدیریت انجمن
تانجا گونر (رئیس هیئت مدیره)
دکتر کریستف بیر (معاون رئیس هیئت مدیره)
دکتر هانس یواخیم پرویس
کورنلیا ریشتر

تهیه و تدوین
تیم کشور افغانستان (مشاور برای توسعه همکاری، سفارت آلمان در کابل، GIZ و KFW Entwicklungsbank)

مطالب توسط:
ستیپنکا ستانک

ویرایش شده توسط:
الیور کولر

طراحی وب سایت و تطبیق فنی:
init AG