انکشاف شهرها و زیربنای ولسوالیها

 

انکشاف شهرها و زیربنای ولسوالیها

کار ما در این بخش

گسترش سیستم آبرسانی برای بهبود خدمات در کابل به منظور تامین آب آشامیدنی پاک و باکیفیت به مقدار کافی و به گونۀ منظم برای مردم افغانستان، حکومت فدرال آلمان از احداث و گسترش شبکۀ آبرسانی در شهر کابل حمایت می کند. more
آب پاک در شمال افغانستان به منظور تامین بهبود شبکۀ آبرسانی و نیز کیفیت آب آشامیدنی در شهرهای شمالی افغانستان، حکومت فدرال آلمان از توسعۀ زیربنای لازم آبرسانی حمایت می کند. more
مقررات روشن و کارمندان ورزیده برای تامین آب پاک دسترسی به آب شامیدنی و مدیریت دوامدار فاضلاب مستلزم کارمندان ورزیدۀ مسلکی در محل و نیز نهادهای ذیصلاح و مؤثر می باشد. به همین دلیل حکومت فدرال آلمان از افغانستان در راه ایجاد ساختارهای لازم حقوقی و اداری و مدیریت کارا و نیز تحقق استراتیژیک دستورالعمل های سیاسی حمایت می کند. more
تولید برق از منابع آبی: انرژی مطمئن برای شهر کابل به منظور تامین مطمئن انرژی برای مردم افغانستان، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ احیای زیربنای برق و نیز دستگاه های تولید برق مانند سیستم های آبی تولید برق حمایت می کند. more
انرژی تجدید پذیر برای افغانستان به منظور تهیۀ انرژی پایدار و موثر برق در افغانستان، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ اعمار شبکه های تولید برق غیرمتمرکز بر پایۀ انرژی های تجدیدپذیر حمایت می کند. more
انرژی به مثابۀ نیروی محرکۀ توسعه برای شمال افغانستان در میان مردم افغانستان تفاوت های کلانی در تهیۀ انرژی برق میان شهرها و مناطق روستایی وجود دارد. برای آن که ساکنان روستاها در شمال افغانستان نیز دسترسی مطمئنی به انرژی داشته باشند، حکومت فدرال آلمان از گسترش زیربناهای شبکه انتقال برق حمایت می کند. more
انرژی به عنوان یک عامل اقتصادی – ایجاد یک چارچوب حقوقی و تسهیل سرمایه گذاری ها حکومت فدرال آلمان از نهادها و موسسات افغانستان حمایت می کند تا در درازمدت تهیۀ انرژی را در تمام کشور افزایش دهند و در این زمینه سرمایه گذاری ها را تشویق نمایند تا هماهنگی تمام فرآیندها در آینده در دست افغان ها باشد – هم در ولایت ها و هم در سطح ملی. more
برق در شمال افغانستان – رشد اقتصادی و مبارزه با فقر به منظور تامین منبع قابل اعتماد انرژی و در نتیجه رشد اقتصادی مستمر، حکومت فدرالی آلمان از راه اندازی شبکه های انتقال و توزیع برق در مناطق روستایی در شمال افغانستان حمایت می کند. more

داستان های ما

Twitter icon
Facebook icon