د خپرونی تفصیلات

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ثبت شوي دفترونه
بن و اشبورن، آلمان

فریدیرش ایبرت الی ۴۰
بن، آلمان ۵۳۱۱۳
د اړیکی شمیره: ۰-۶۰ ۴۴ ۲۲۸ ۰۰۴۹
فکس: ۶۶ ۱۷-۶۰ ۴۴ ۲۲۸ ۰۰۴۹

داگ هامرشولد WEG ۱-۵
۶۵۷۶۰ اشبورن
آلمان
د اړیکی شمیره: ۰-۷۹ ۹۶ ۶۱ ۰۰۴۹
فکس: ۱۵ ۱۱-۷۹ ۹۶ ۶۱ ۰۰۴۹

ایمیل:  info@giz.de
اینترنت: www.giz.de

ثبت شوي په
محلی محکمه (Amtsgericht) بن، آلمان: HRB 18384
محلی محکمه (Amtsgericht) فرانکفورت، آلمان: HRB 12394

مالیات پر ارزښت
DE 113891176

د نطارت بورډ رئیس
دکتر فردریک کتشیلت، وزیر امور خارجه

دمشرتابه پلاوى
تانجا گونر (دمشرتابه پلاوى رییس)
دکتر کریستف بیر (دمشرتابه پلاوى معاون)
دکتر هانس یواخیم پرویس
کورنلیا ریشتر

مدون
د افغانستان هیواد ټیم (د پراختییای همکاری مشاور، د آلمان سفارت په کابل کی، GIZ و KFW Entwicklungsbank)

لیکوال:
ستیپنکا ستانک

ادیتور:
الیور کولر

د ویب سایت ډیزاین او تخنیکی پلی کونکي:
init AG